Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Nakup sady (2 a více ks) moto pneu Continental a vyhraj motoškolu u Adama Peschela ". Tato pravidla (dále jen „pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené promo akce, obsažená v propagačních materiálech určených spotřebitelům. Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem soutěže „Nakup sady (2 a více ks) moto pneu Continental a vyhraj motoškolu u Adama Peschela“ (dále jen „soutěž” nebo „akce“) je společnost BestDrive Czech Republic s.r.o. se sídlem Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, spisová vložka 61380, IČO 41193598, DIČ CZ41193598 (dále jen „organizátor“). Kontaktní adresou organizátora je adresa: Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02 (dále jen „kontaktní adresa“).

 

1. Podmínky akce

 1. Soutěže se mohou účastnit pouze na svéprávnosti neomezené fyzické osoby, spotřebitelé, starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky.
 2. Promo akce se nemohou účastnit právnické osoby ani fyzické osoby, které nejsou spotřebiteli.

 

2. Místo konání a doba akce

 1. Akce se koná výhradně na e-shopu Ipneu.cz, webová adresa e-shopu je https://www.ipneu.cz (dále jen e-shop).
 2. Akce se koná v době od 3. 4. 2024 00:00:01 hod. do 30. 9. 2024 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání akce“).
 3. Vylosování výherce proběhne dne 4. 10. 2024.

 

3. Účast v soutěži

 1. Účastník si zajistí účast v akci uskutečněným nákupem 2 a více kusů motocyklových pneumatik značky Continental na e-shopu ipneu.cz
 2. K účasti do soutěže není potřebná žádná registrace.
 3. Účastník soutěže se nákupem zapojuje maximálně 1x (jedenkrát).
 4. Účastník může využít pro dotazy týkající se soutěže tento email: info@email.ipneu.cz
 5. Účastník soutěže má právo kdykoliv před odesláním případné výhry ze soutěže odstoupit nebo odmítnout výhru.
 6. Odstoupením od kupní smlouvy o nákupu v souladu s článkem 5 obchodních podmínek uvedených na webu ipneu.cz ztrácí účastník soutěže právo na výhru a je ze soutěže vyloučen.
 7.  Odstoupením od kupní smlouvy o nákupu v souladu s článkem 5 obchodních podmínek uvedených na webu ipneu.cz je účastník povinen v případě, že již obdržel výhru, tuto výhru vrátit provozovateli v neporušeném neboli původním stavu, a to ve lhůtě uvedené v obchodních podmínkách.
 8. Účastník je povinen pro řádné zapojení do soutěže a pro případné získání výhry dodržet zejména následující podmínky:
  1. Provést nákup na internetových stránkách  https://www.ipneu.cz .
  2. Nákup uskutečnit v období od 3. 4. 2024 00:00:01 hod. do 30. 9. 2024 23:59:59 hod. včetně.
  3. V případě, že se stane vybraným výhercem, poskytnout součinnost nezbytnou k převzetí výhry.
  4. V případě výhry může provozovatel po účastníkovy požadovat předložení účtenky k prokázání oprávněnosti na výhru.

V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude účastník ze soutěže vyloučen. O vyloučení bude provozovatel účastníka informovat odesláním sdělení na e-mailu zadaný daným účastníkem při nákupu. A to pouze tehdy, bude-li vyloučený účastník vylosován jako výherce nebo některý z náhradníků, jiným účastníkům nebude jejich případné vyloučení ze soutěže oznamováno. Vyloučen ze soutěže akce může být i vybraný výherce (vizte níže).

 

4. Výběr výherce a výhry

 1. V soutěži hrajeme o následující výhry:
  1. 1 x Poukaz na motoškolu u Adama Peschela
 2. Výběr výherců proběhne :
  1. Výběr výherce proběhne dne 4. 10. 2024
 3. Výhry v každém kole se skládají z:
  1. Výhra se skládá z: 1x poukaz na motoškolu u Adama Peschela s platností jeden rok.

Určení výherce výhry proběhne ze všech účastníků, kteří se v době konání akce v souladu s těmito pravidly řádně nakoupili prostřednictvím e-shopu.

5. Oznámení a předání výhry

 1. Vybraný výherce bude provozovatelem informován o výhře v soutěži do 10 (deseti) pracovních dní ode dne losování, a to na email, který vybraný výherce zadal při příslušném nákupu.
 2. Následně bude vybraný výherce telefonicky nebo emailem kontaktován provozovatelem. Provozovatel s vybraným výhercem individuálně dojedná místo a způsob předání výhry.
 3. Kontaktování výherce provozovatelem bude uskutečněno 3 (třemi) pokusy, a to v termínu uvedeném v bodě 5.1.
 4. V případě, že primární výherce nebude provozovatelem zastižen, provozovatel následně kontaktovat náhradníka, jenž bude při každém losování výhry vylosován.

6. Zpracování osobních údajů

 1. Podmínky zpracování osobních údajů účastníků jsou upraveny v samostatném dokumentu označeném jako Zpracování osobních údajů umístěném na webu www.ipneu.cz, s nímž se každý účastník má právo se kdykoli v průběhu soutěže seznámit.
 2. Účastník bere na vědomí, že případné odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
 3. Účastník bere na vědomí, že organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. OZ, bezplatně jeho (účastníkovo) jméno, příjmení a město/obce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací promo akce anebo výrobků a služeb nabízených organizátorem s tím, že v případě výhry účastníka mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jeho zvukové a obrazové záznamy bez omezení území, a to bez věcného, časového, množstevního, územního či jiného omezení.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Vyobrazení výher na dokumentech souvisejících s promo akcí, internetových stránkách, případně jinde, jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat skutečné podobě výhry.
 2. Soutěž se řídí výhradně těmito pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro marketingové účely. Pravidla jsou k dispozici na webu e-shopu. Originál pravidel je po celou dobu konání promo akce uložen na kontaktní adrese u organizátora.
 3. Každý účastník soutěže se účastní promo akce s vědomím, že může požadovat výhry pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel promo akce či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka anebo v případě jednání účastníka v rozporu s dobrými mravy si organizátor vyhrazuje právo účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním anebo jednáním v rozporu s dobrými mravy k výhře třetí osoba), takto vyloučen může být i vybraný výherce, přičemž v takovém případě propadá výhra ve prospěch organizátora.
 4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti jakéhokoliv odvolání či přezkumu.
 5. Vymáhání výhry či účasti v této promo akci soudní cestou je vyloučeno a výhru v soutěži není možné plnit v hotovosti, není možné požadovat náhradní plnění (vč. jakékoli finanční kompenzace apod.) a není možno požadovat jinou výhru, než je určeno těmito pravidly, nestanoví-li tato pravidla výslovně jinak. Výhru přebírá vybraný výherce na své vlastní riziko a převzetím výhry přebírá vybraný výherce plnou odpovědnost za případné újmy (vč. škod), které by jemu anebo třetím osobám použitím či využitím výhry vznikly. Provozovatel ani organizátor v žádném případě neodpovídá za žádné újmy (vč. škod) způsobené vybranému výherci anebo třetím osobám výhrou ani za žádné újmy (vč. škod), které vznikly v souvislosti s využitím anebo použitím této výhry.
 6. Provozovatel ani organizátor nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vybraného výherce úspěšně kontaktovat, zejména pro technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování internetových zpráv, ani za případné problémy související s funkčností internetové nebo mobilní sítě.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla (včetně změny výhry či způsobu jejího vyplácení), soutěž odložit, zkrátit dobu trvání soutěže, přerušit nebo zrušit soutěž bez náhrady. V případě, že dojde ke změnám v těchto pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým zněním pravidel bude dostupný na akčním webu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 8. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

 

Produkty se filtrují...