Pravidla zpracování osobních údajů

Pokud používáte náš e-shop ipneu.cz, společnost BestDrive Czech Republic s.r.o., IČ 41193598, se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61380 (dále jen „BestDrive Czech Republic“), v souladu s platnými právními předpisy zpracovává vaše osobní údaje.

1. Obecná ustanovení / účel zpracování

 Vaše osobní údaje se zpracovávají v přísném souladu s platnými právními předpisy, tj. s vaším souhlasem, resp. bez Vašeho souhlasu v pouze případech, kdy tento není platným právem vyžadován.

 a) Plnění smlouvy

BestDrive Czech Republic zpracovává Vámi zadané osobní údaje za účelem uzavření a následného plnění uzavřené smlouvy prostřednictvím e-shopu ipneu.cz. Je-li to pro uzavření a následné plnění uzavřené smlouvy nutné, mohou být údaje předávány společnostem ve skupině podniků Continental, jak je stanoveno v Závazných podnikových pravidlechContinental a dále entitám, které se podílejí na plnění smlouvy uzavřené s Vámi. Jedná se zejména o

-          Společnost zabezpečující přepravu zboží, tj. provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní službu – v současné době Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ 61329266

 b) Plnění zákonných povinností

 Pokud tak stanoví platné právní předpisy, budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány pro účely výkaznictví (např. pro účetní, daňové nebo statistické účely). V této souvislosti můžeme poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud to vyžadují právní předpisy, např. státním orgánům v rámci jejich kontrolní pravomoci.

 c) Newsletter

 Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít k zasílání našeho elektronického newsletteru (obchodních sdělení obsahující nabídku našich výrobků, informace o slevách a další obchodní informace) na Vaši e-mailovou adresu na základě našeho oprávněného zájmu nabízet své zboží.

Možnost zasílání newsletteru můžete odmítnout při nákupu zboží v objednávkovém formuláři na stránce e-shopu ipneu.cz prostřednictvím hyperlinku v každém newsletteru nebo oznámením adresovaným naší společnosti.

Osobní údaje mohou být pro tento účel předávány společnostem ve skupině Continental.

 d) Cookies

Při Vaší návštěvě e-shopu ipneu.cz používáme cookies, které by mohly obsahovat některé Vaše osobní údaje.

BestDrive Czech Republic uchovává osobní údaje týkající se svých uživatelů e-shopu ipneu.cz pouze tehdy, pokud jí k tomu byl poskytnut souhlas. Ukládané údaje se týkají data a času návštěvy, navštívených stránek, použití kurzoru na webu, použitých funkcí stránek a webových stránek, ze kterých uživatel přistupoval na e-shop ipneu.cz. IP adresa je přenášena anonymně a používá se pouze k přiřazení geografické polohy na úrovni obce. BestDrive Czech Republic tyto informace používá k měření aktivity na webu, k vytváření statistik a ke zlepšení služeb a informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek.

Více o ochraně osobních údajů při zpracování cookies naleznete v našich Pravidlech užívání cokies.

 e) Společná ustanovení

K zajištění technické podpory pro provoz e-shopu ipneu.cz předáváme Vaše osobní údaje poskytovateli technické podpory, v současné době společnosti Business Logic s.r.o., IČ 283 08 751, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60268. Společnost Business Logic s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje naším jménem v nezbytném rozsahu, přičemž toto zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy s Vámi.

 f) Dotazník spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

Pokud Vaše osobní údaje budeme předávat mimo Evropský hospodářský prostor, smluvně zajistíme, aby předané údaje byly adekvátně chráněny.

Veškeré vaše údaje jsou v souladu se zákonnými ustanoveními považovány za přísně důvěrné.

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

BestDrive Czech Republic zpracovává Vaše osobní údaje zadané prostřednictvím webového rozhraní v e-shopu ipneu.cz v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování, jak je uvedeno v čl. 1 výše, a to zejména v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mail, fakturační a dodací adresa, resp. IČ a DIČ v případě, že jste soukromým podnikatelem. Zpracovávány jsou rovněž osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s platbou za zboží (např. číslo účtu). Jde jen o standardní kategorie osobních údajů, nezpracovávají žádné citlivé osobní údaje.

BestDrive Czech Republic dále zpracovává Vaše osobní údaje jako je jméno, příjmení, společnost, e-mail, adresa a telefon, a to pouze pro účely osobní komunikace s Vámi. Údaje se ukládají, a/nebo používají pouze k zpracovávání vaší otázky/problému. Po dokončení zpracování Vaší otázky/problému se Vaše údaje vymažou pod podmínkou, že toto vymazání není v rozporu s případnými zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.

Skupina podniků Continental, do které společnost BestDrive Czech Republic patří, má v souladu se zákonnými požadavky zavedena celosvětová, jednotná a vnitřní Pravidla na ochranu údajů (dále jen Závazná podniková pravidla), kterými se řídí ochrana vašich osobních údajů.

 

3. Vaše práva

Upozorňujeme Vás, že jako subjekt údajů/dotčená osoba máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, dále jen „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) následující práva:

a)      Právo na informace dle článků 13 a 14 GDPR, která jsou uvedena v tomto dokumentu:

         -       správcem Vašich osobních údajů je společnost BestDrive Czech Republic s.r.o., se sídlemObjízdná 1628, 765 02 Otrokovice, e-mail: gdpr@bestdrive.cz;

         -       osobní údaje se zpracovávají především za účelem uzavření a následného plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu ipneu.cz, a dále k účelům, které jsou uvedeny v čl. 1;

         -       Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu deseti let od okamžiku splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím ipneu.cz, resp. od okamžiku navštívení stránek ipneu.cz v případě, že nedojde k uzavření nebo splnění smlouvy;

         -       k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a náš dluh ze smlouvy splnit, potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je po Vás v e-shopu ipneu.cz žádáme.

b)      Právo na přístup k osobním údajům dle článku15 GDPR; zejména právo na potvrzení, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány, resp. informaci o účelu jejich zpracování, kategorii osobních údajů, o příjemcích vašich osobních údajů a plánované době jejich zpracovávání.

c)       Právo na opravu dle článku 16 GDPR, tj. právo požadovat, aby společnost BestDrive Czech Republic opravila Vaše nepřesně zpracovávané osobní údaje.

d)      Právo na výmaz dle článku 17 GDPR, tj. máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z databáze BestDrive Czech Republic vymazány, pokud jsou k tomu splněny podmínky (právo být zapomenut).

e)      Právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR.

f)       Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů podle čl. 21 GDPR, jehož právním základem je oprávněný zájem správce nebo třetí osoby.

g)      Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR, tj. právo požadovat předání údajů ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu jinému správci.

Bude-li mít v této souvislosti jakékoliv dotazy, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese: gdpr@bestdrive.cz. Rovněž můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souladu s článkem 7 GDPR máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud je právním základem zpracování Váš souhlas. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. Souhlas můžete odvolat písemně na adrese BestDrive Czech Republic, uvedené výše nebo emailem na adrese gdpr@bestdrive.cz.

 

4. Ochrana uložených údajů

Naše společnost a Business Logic s.r.o. používají technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vámi poskytnutých osobních údajů před zneužitím, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření neustále zdokonalujeme a upravujeme s přihlédnutím k nejnovějším technologiím. K poskytovaným údajům, které nejsou šifrovány, mohou mít potenciální přístup třetí osoby. Z tohoto důvodu bychom chtěli zdůraznit, že v případě přenosu údajů přes internet (např. e-mailem) nemůžeme zaručit, že přenos bude zcela bezpečný. Citlivé údaje byste proto neměli vůbec předávat nebo výlučně přes bezpečné připojení (SSL). Upozorňujeme Vás, že pokud si prohlížíte webové stránky nebo soubory a jste požádáni, abyste zadali osobní údaje, nemusí být přenos takových údajů přes internet bezpečný a existuje nebezpečí, že tyto údaje může získat a zneužít neoprávněná osoba.
 

Produkty se filtrují...